"لوپه‌تو و نی‌نی پسری" و "لوپه‌تو و نی‌نی دختری"

لوپه‌تو باز صدا شنید، از تو کمد بیرون پرید...

کتابهای "لوپه‌تو و نی‌نی پسری" و "لوپه‌تو و نی‌نی دختری" دو کتاب جدید "افسانه شعبان نژاد" هستند که توسط انتشارات لوپه‌تو به چاپ رسیده اند.

هدف نویسنده از نگارش این کتاب ها آموزش دوستی به خردسالان است و این که هنگام بازی، هر چه دارند با دوستانشان تقسیم کنند.